PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZOBRAZENÍ PROGRAMU - KOP / LD (LAD) Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

KOP / LD (LAD)

Charakteristika

Kontaktní zobrazení je grafický zápis programu (KOP - Kontaktplan / LD (LAD) - Ladder Diagram) a zobrazení programu pro PLC, kdy zobrazení vychází z principu kreslení elektrických schémat v liniovém provedení.

Logika zápisu toku signálu, zpracování programu, je zleva doprava, tedy na levé straně jsou vstupní signály, na straně pravé výstupní signály.

Poznámka
U některých systémů, převážně starších nemusí být všechny funkce v tomto zobrazení dostupné, pak je třeba pro tvorbu programu využít zápis v seznamu instrukcí. Zápis programu v seznamu instrukcí je nutno použít i v případě, že grafické zobrazení nedovoluje realizovat zamýšlenou programovou konstrukci.

Příklad

Příklad pro názornost logické funkce představuje ovládání stykače motoru ze dvou míst 1 a 2, viz obrázek 1. Ovládací místo spínání stykače se volí pevnými propojkami (X1, 2) při instalaci (nebo je řešeno nezakresleným samostatným přepínačem). Ovládání stykače pracuje v režimu prioritního zapnutí (např. kouřový odtahový ventilátor).

Obrázek 1
Elektrické schéma.
Obrázek 2
Schéma připojení signálů k PLC.

Obrázek 2 představuje přiřazení potřebných vstupních a výstupních signálů k PLC. Propojky X1, 2 jsou jsou v programu nahrazeny autonomními příznaky M17.3 a M17.4.

Zobrazení

Zobrazení a zápis pomocí kontaktního zobrazení (někdy označované i jako žebříčkové) je nadstavbou nad seznamem instrukcí, kdy kontaktní zobrazení přináší lepší přehlednost i u složitějších logických funkcí, kdy například eliminuje nutnost používání závorek (programátorské prostředí toto řeší automaticky).

Obrázek 3
Příklad zápisu programu pomocí liniového zobrazení.
Obrázek 4
Příklad zápisu stejné logické funkce jako na obrázku 1,
ale s použitím jiného zápisu logických funkcí.

Porovnat s AWL/STL nebo FBS/FDB.

Složitější logické funkce

U složitějších logických funkcí je možno jednotlivé bloky skládat do zapojení stejně jako jednoduché logické funkce, viz obrázek 5.

Obrázek 5
Příklad programu se složitější konstrukcí logické funkce.

Při této konstrukci vývojové prostředí pomocí závorek automaticky určuje, která část logického zapojení se má zpracovávat prioritně tak, aby konkrétní vnitřní signál mezi jednotlivými členy byl k dispozici při vyhodnocování stavu následujícího logického členu.

Složitost zapojení je omezena nejen grafickým prostředím, ve kterém se pracuje, ale i hloubkou vnoření závorek nutných pro zápis programu vyjádřeného jako seznam instrukcí.

Poznámka
Do CPU se nenahrává grafické zobrazení, ale pouze program v seznamu instrukcí (kompilovaný nebo předkompilovaný).

Porovnat s AWL/STL nebo FBS/FDB.

EN / ENO

Některé bloky v grafickém zobrazení disponují signály EN (vstupní) a ENO (výstupní) pro řízení zpracování.

Obrázek 6
Použití signálů EN / ENO
 

EN - uvolnění

EN - uvolnění (enable) určuje, má-li se blok v programu zpracovat (Log.1) nebo má-li být při zpracování ignorován (Log.0). Je-li zřetězeno více bloků, viz obrázek 6, jsou v takovém případě ignorovány i následující bloky programu.

Vstupu EN je možno přiřadit libovolný binární signál nebo jej propojit s předchozím výstupním signálem ENO bloku.

Je-li konkrétní blok jako první (první vlevo) nemusí se signálu EN přiřazovat žádný binární signál a v takovém případě je blok zpracován vždy.

Poznámka
Pokud je signál EN = Log.0 nemění se obsah proměnných, které jsou přiřazeny výstupům bloku; ENO = Log.0.

ENO - výstup stavu zpracování

ENO - výstup stavu zpracování (enable output) je funkcí AND vstupu EN a interním stavem zpracování bloku. Detekce a vyhodnocení interního stavu zpracování bloku je vhodná v případech matematických operací (přetečení rozsahu, dělení nulou, ...) konverzních funkcí a dalších, kdy výsledek operace nemusí být platný, proměnná výsledku obsahuje neplatnou informaci která není relevantní pro další zpracování.

Logická funkce výstupu ENO
EN zpracování ENO
0 neprovádí se 0
1 vznik chyby 0
1 Ok 1
 
Tabulka výstupu Q 24.3 podle obrázku 4
I 1.2 => EN ROUND ENO => EN I_BCD ENO => Q 24.3
0 neprovádí se 0 neprovádí se 0
1 Ok 1 Ok 1
1 vznik chyby 0 neprovádí se 0
1 Ok 1 vznik chyby 0

Porovnat s AWL/STL nebo FBS/FDB.

Konverze

Konverze ze zobrazení funkčních bloků je vždy možný do prostého seznamu instrukcí a zpravidla (téměř vždy) i do grafického zobrazení FBS / FBD.


PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZOBRAZENÍ PROGRAMU - KOP / LD (LAD)
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.