PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KOMPLEXNÍ DATOVÉ TYPY Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

KOMPLEXNÍ DATOVÉ TYPY

Charakteristika

Komplexní datové typy definují skupinu dat, která jsou větší než 32 bitů nebo datovou skupinu s různými datovými typy.

ARRAY

Komplexní typ ARRAY dovoluje definovat více rozměrové proměnné typu vektor, matice až do n-rozměrné struktury. Elementy typu ARRAY mohou být libovolné datové typy mimo formálních parametrů, jinými slovy, všechny elementy musí být stejného typu. Při deklaraci nelze vkládat jako element další typ ARRAY (vnoření) a oblast musí být spojitá. Další omezení ohledně indexu rozměru (záporných, nulových), počtu rozměrů závisí na výrobci PLC. Typ ARRAY nemá pevnou velikost a jeho velikost závisí na velikosti deklarace (rozměru) a velikosti použitého typu elementu. Definice typu ARRAY se provádí v závorkách s určením velikosti rozměru a určením typu obsahu.

příklad struktury typu ARRAY [0..1, 0..2]
definice typ index obsah
MATICE  ARRAY [0..1, 0..2] INT 
nebo
ARRAY [1, 2] INT
0 0 INTEGER
0 1 INTEGER
0 2 INTEGER
1 0 INTEGER
1 1 INTEGER
1 2 INTEGER

Příklad přístupu k položce [0,2] proměnné MATICE:  MATICE[0,2] 

Poznámka
Rozměry vektoru, matice, ... by měly být v rozsahu větším než 1 (alespoň 2), v případě, že je rozměr roven 1, nemá použití tohoto rozměru význam.

STRUCT

Komplexní datový typ STRUCT dovoluje definovat oblast dat různých typů mimo formálních parametrů. Při deklaraci je možno provádět vnoření dalších strukturovaných typů proměnných ale ne mateční, aby nedošlo k rekurzi struktury. Počet vnoření struktur je dán typem PLC. Pro častokrát opakované struktury, bývá možno vytvořit pre-definici, která obsahuje potřebnou definici proměnných a vkládá se jako uživatelem předdefinovaná struktura. Typ STRUCT nemá pevnou velikost a jeho velikost závisí na počtu vložených elementů a velikosti použitých typu elementů. Definice se vkládá mezi klíčová slova STRUCT a END_STRUCT (podle typu PLC).

příklad struktury typu STRUCT "ANALOG"
definice typ poznámka
ANALOG STRUCT začátek struktury
P_ADRR BYTE adresa periferie
ANA_IN WORD vstupní slovo periferie analogu
U_MAX REAL horní limit
U_MIN REAL dolní limit
ANA_VAL REAL výsledná hodnota analogu
LIM_MAX BOOL indikace přetečení
LIM_MIN BOOL indikace podtečení
  END_STRUCT konec struktury

Příklad přístupu k položce ANA_VAL proměnné ANALOG je v tečkové notaci:  ANALOG.ANA_VAL 

Poznámka
Rozměry vektoru, matice, ... by měly být v rozsahu větším než 1 (alespoň 2), v případě, že je rozměr roven 1, nemá použití tohoto rozměru význam.

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KOMPLEXNÍ DATOVÉ TYPY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.