PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

DATA

Úvod

Data - ve smyslu výpočetní techniky představují informace, uložené v digitální formě v paměti PLC a která jsou potřebná k činnosti PLC. Tato data jsou určena pro zpracována v programu a nesou různé informace o stavu řízeného procesu v rozsahu od jednoho bitu až po desítky i stovky bitů (bit, Byte, word, double word ...) podle velikosti nebo struktury dat.

Příklady dat:

 • procesní data - představují informace sbírané z procesu (vstupy), např. stav snímačů, analogové hodnoty a naopak data, kterými je proces řízen (výstupy), v praxi se jedná i o data přenášení po síti, např. v rámci decentrálních periferií, řízení pohonů
 • interní data - informace, které vznikají a jsou používány během zpracování algoritmu řízení:
  • stavová data - převážně bitově orientované na uchování konkrétního stavu
  • data výpočtů - mezivýsledky a výsledky matematických i logických operací
  • data receptur - předpisy pro konkrétní výrobu, zpracování
  • archivní data - pro ukládání záznamů z procesu, statistiku
  • vizualizační data - slouží ke komunikaci mezi zařízením a jeho obsluhou, principielně se jedná o data interní, jejich význam a struktura je však podřízena srozumitelnosti obsluze
 • externí data - data přenášená komunikačními prostředky sloužící k výměně informací mezi různými zařízeními

Data jsou uchovávána v tzv. proměnných, což je obecně místo v paměti PLC určené pro uložení dat. Z výše uvedeného příkladu dat je zřejmé, že různá data mohou a také mají různou vnitřní strukturu. Z technického hlediska je možno vždy používat nedefinované (obecné) proměnné pro ukládání dat jako je Byte, word ..., a dříve se tak také používaly a bylo nutno pouze zajistit velikost paměťového místa tak, aby velikost místa odpovídala objemu ukládané informace, prozatím bez rozlišení typu proměnné jako může být Integer, Real.

Rozvoj však s nárůstem objemu zpracovávaných dat přinesl nutnost specifikace typu konkrétního paměťového místa a to nejen z důvodu vyloučení programátorské chyby (záměny typu dat) ale i za účelem vytváření strukturovaných oblastí dat.

Poznámka
Pokud je k programování používáno pouze zobrazení instrukcí (AWL / STL) vliv typu používané proměnné se nemusí neuplatnit pokud není vývojový prostředím přímo požadována deklarace proměnné. Mikroprocesorová instrukce obecného načtení nebo uložení hodnoty nerozpoznává typ proměnné. V případě použití grafických zobrazení (FUP / FDB nebo KOP / LAD) je kontrolován soulad typu proměnných, což zamezí možné chybě neslučitelnosti typu. Toto však není vlastnost instrukcí mikroprocesoru ale vývojového prostředí, které tuto shodu kontroluje.

Číselná soustava

Číselná soustava je způsob, jakým se reprezentuje číslo. Podle způsobu, jakým je číslo reprezentováno se soustavy rozdělují na poziční a nepoziční číselné soustavy (např. římské číslice), prakticky se využívají soustavy poziční (více ...).

 • desítková soustava
 • dvojková / binární soustava
 • šestnáctková / hexadecimální soustava

Typ dat

Typ dat charakterizuje obsah informace, která je v proměnné uložena a tím i její použití, zpracování a velikost (více ...).

 • Elementární (základní) typy dat
 • Komplexní datové typy
 • Datové typy pro formální parametry
 • Datové typy podle použití

Ukládání dat

Ukládání dat je možno provádět do obecné, nestrukturované, oblasti paměti CPU nebo do programové struktury tzv. datových bloků (více ...).

 • Obecná datová paměť
 • Strukturovaná datová paměť - datové bloky

Kódování / Dekódování

Kódování a dekódování je způsob, jak obecně nějakou informaci uložit pomocí daného kódu, převodní tabulky nebo specifického kódovacího algoritmu. Opačným postupem je potom možno informaci dekódovat do původního stavu (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - DATA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.