PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ

Charakteristika

Kódování se používá nejen tam, kde je potřeba nějakou informaci převést do elektronické podoby ale i pro zabezpečení přenosu dat, určení platnosti nebo naopak vytvoření nečitelnosti šifrováním (pro nezvané). K tomuto se používají různé kódy, algoritmy a metody zabezpečení.

Mezi běžné případy použití kódování patří například:

  • kódová tabulka ASCII znaků (1 Byte)
  • Windows-1250 (Latin-2, Středoevropský (podobný ISO 8859-2)
  • UTF-8 / UTF-16 (Unicode)
  • maticový kód

Binární kódování

Binární kódování představuje reprezentaci informace v soustavě zápisu, kdy se k zápisu používá pouze dvou primitivních znaků, které vyjadřující hodnoty ano/ne, je/není eventuelně, v elektrotechnice, zapnuto/vypnuto. Pomocí binárního kódu je možno přiřadit dané informaci množinu (skupinu) binárních (dvojkových) signálů (stavů) (více...).

Binární kódování čísel viz číselné soustavy.

Dvojkový kód

Užití kódu dvojkové soustavy spadá především do oblasti výpočetní techniky a číslicového řízení pro zpracování dat mikroprocesorem. Problematické stavy vznikají však tehdy, má-li být binární kód použit pro měření hodnot technologie jako je určení polohy (více ...).

BCD (Binary Code Decimal)

BCD - binárně kódované decimální číslo. Ve výpočetní technice a elektronických systémech se často používá binární kódování desítkového čísla tak, že každá desítková číslice má přiřazen pevný počet bitů, obvykle čtyři (výjimečně osm, dříve i např. šest) (více ...).

Aikenův kód

Aikenův kód je doplňkovým kódem ke kódu BCD (Binary Code Decimal). Autorem kódu je Howard Hathaway Aiken, který stejně jako u BCD kódu využívá 4 bity pro zobrazení hodnot, číslic, 0 - 9 (více ...).

Kód 1 z N

Kód 1 z N představuje takový způsob kódování, kdy jednomu stavu z N (např. poloze) odpovídá aktivní stav jedné stopy (bitu) (více ...).

Kód 2 z 5

Kód 2 z 5 představuje takový způsob kódování, kdy jsou v jednom okamžiku vždy aktivní dvě stopy (dva bity) z 5 možných. Kód byl vyvinut v různých variantách (více ...).

Johnsonův kód

Johnsonův kód, taktéž Libaw-Craig kód, patří do skupiny bezpečných kódů, tedy zajišťuje jednoznačnost informace tím, že mění stav informace pouze v jednom bitu (více ...).

Grayův kód (vícestopý, absolutní)

Grayův kód patří do skupiny bezpečných kódů, tedy zajišťuje jednoznačnost informace tím, že při přechodu z jednoho stavu do druhého se mění stav informace pouze v jednom bitu (více ...).

Kód pro inkrementální snímače

Kód pro inkrementální snímače je v podstatě Johnsonův kód eventuelně upravený Grayův kód, oba minimalizovány na dvě stopy. V tomto případě nelze generovat absolutní polohu ale pouze inkrementy (přírůstky) v závislosti na velikosti změny polohy (více ...).

Jednostopý grayův kód (absolutní)

Jednostopé grayovy kódy jsou cyklické kódy s kódovými slovy délky n (počet bitů kódu), tak, že všechny stopy jsou shodné a jsou cyklicky posuny vzhledem k první stopě (více ...). 


PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.