PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

PERIFERIE

Úvod - co to je periferie

Periferie je část řídícího systému (PLC), která zprostředkovává styk CPU s okolím, tedy s řízeným procesem s využitím elektrických signálů, které jsou v PLC zpracovávány (vstupy) nebo signálů, které jsou na straně PLC generovány (výstupy).

Základní dělení periferií rozlišuje periferie podle směru toku signálu vstupní, výstupní a kombinované. Podle zpracovávaného signálu na digitální a analogové. S rozvojem elektroniky, miniaturizace a nároků na další funkce a funkční možnosti PLC  postupně vznikaly specielní periferie jako jsou funkční moduly (např. pro polohování, regulaci) a komunikační moduly, specielní a další moduly periferií podle určení.

Podle umístění periferií existují periferie integrované v kompaktních PLC, tedy takové, které tvoří s CPU jeden celek PLC a modulární periferie, které se v modulární výstavbě PLC k CPU připojují podle potřeby. Zároveň je stejnými moduly zpravidla možno realizovat různé periferie podle typu výstavby PLC jako je centrální, rozšiřující i decentrální výstavba.

Digitální periferie

Digitální periferie jsou jednodušším typem periferií používaných v PLC. Zpracovávají signály dvoustavové úrovně charakteru zapnuto / vypnuto definovaných stavů napětí. Zpravidla se jedná o periferie vstupní a výstupní podle směru toku signálu. PLC tyto signály zpracovává v cyklu, vstupní signály vzorkováním. (více ...).

Analogové periferie

Analogové periferie zpracovávají signály spojitého charakteru elektrických veličin napětí a proudu. Oproti digitálním periferiím se jedná o složitější řešení zpracování signálu (více ...).

Komunikační periferie

Komunikační periferie zprostředkovávají sériovou komunikaci mezi PLC a jedním nebo více připojenými účastníky na různých fyzických vrstvách spojení a s různými protokoly přenosu. Tyto periferie se převážně označují jako komunikační procesor, případně komunikační modul (více ...).

Funkční periferie

Funkční periferie jsou moduly PLC, které mohou vykonávat nějakou technologickou funkci, nezávisle na CPU. CPU je sice řídí, ale pouze na úrovni předání dat (parametrizaci) a sběru výsledků (dat), případně reakci na přerušení a diagnostiku. Důležitým znakem je, že tyto periferie mohou pracovat i v případě, kdy CPU je ve stavu STOP a při svém chodu nezatěžují CPU, mohou tedy pracovat autonomně (více ...).

Adresování periferií

Adresování periferií je způsob, jakým se určuje, respektive přiřazuje informace o tom, jaká je konkrétní adresa požadovaného signálu tak, aby byl tento jednoznačně identifikovatelný pro zpracování v programu (více ...).

Programový přístup k periferiím

Programový přístup k periferiím je adresově softwarový přístup k periferii za použití hardwarově přiřazené adresy k periferii. Tato vazba určuje, respektive přiřazuje informace o tom, jaká je konkrétní adresa požadovaného signálu tak, aby byl tento jednoznačně identifikovatelný pro zpracování v programu (více ...).


PLC-AUTOMATIZACE - PERIFERIE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.