PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY - PARAMETRIZACE PODPROGRAMŮ Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

PARAMETRIZACE PODPROGRAMŮ

Charakteristika

Parametrizace je způsob, jak jednomu podprogramu předat při různých voláních různé hodnoty ke zpracování, tedy parametry.

Parametrizace

Prosté volání stejného programového kódu není, a ani nemůže být vždy použitelné z toho důvodu, že při každém volání téhož podprogramu ale na různých místech programu se očekává, že podprogram zpracuje hodnoty (proměnné), které se vztahují k danému místu volání. Jednoduchým a zřejmým příkladem je volání regulačního algoritmu, který musí zpracovávat hodnoty pro různé regulační smyčky (vstupní hodnota, žádaná hodnota, parametry PID, limity, dočasné mezivýsledky, výstupní hodnoty). Předávání hodnot je možno realizovat několika způsoby podle prostředků poskytovaných výrobcem PLC.

Upozornění
Pro předávání a výměnu parametrů platí, že typ parametru (bit, Byte, word, integer, real, string nebo jiný typ proměnné) musí odpovídat proměnné, která je parametru přiřazena z důvodu odlišného formátu mezi jednotlivými typy. Některé kompilátory na tuto chybu dokáží upozornit jako na nesoulad typu parametrů. Při úpravě programu však může nastat situace, kdy je proměnná double integer nahrazena proměnnou real, kdy obě proměnné mají shodný počet bitů (reprezentace na 32 bitovém slově). V takovém případě proběhne předání parametru po (pouze) formální stránce bez konfliktu, ale vyjádření čísla bez desetinné čárky a s desetinou čárkou je odlišné a výsledkem této neshody parametrů je zmatečné chování systému, respektive reprezentace výsledku.
 
Poznámka
Následující příklady jsou pouze ilustrativní a záleží na konkrétním programátorském (vývojovém) prostředí, konkrétním CPU, a výrobci, jaký způsob nebo zápis je možno použít.

V praxi existují různé způsoby a metody předávání parametrů.

Parametry předávané na zásobníku

Metoda předávání parametrů na zásobníku je nejuniverzálnější, způsob jak provádět předávání parametrů mezi programem a podprogramem je předávání hodnot na zásobníku (více ...).

  • Zásobník jako definovaná paměťová oblast
  • Zásobník jako akumulátory CPU

Přímé předávání parametrů

Přímé předávání parametrů volanému podprogramu je metodou, která zjednodušuje práci programátorovi. Tento způsob předávání parametrů využívá metodu předávání dat na zásobníku, pouze jej uživatel "nevidí" a problém alokace ukládání/vydávání parametrů řeší systém interně (více ...).

Nepřímé předávání parametrů

Při nepřímém předávání parametrů se nepředávají konkrétní hodnoty proměnných do parametrů, ale zadává se parametr, který určuje se, odkud si je má podprogram načíst. Tento způsob je vhodný pro velký objem hodnot, které se mají předávat a značně zjednodušuje a zpřehledňuje program, například při předávání datového oblasti (telegramu) ke komunikaci (více ...).

  • Předání konkrétního DB v parametru
  • Předání čísla DB jako parametru
  • Předání čísla DB a OFFSETu dat v parametrech
  • Předání čísla DB a INDEXu dat v parametrech

Předání parametrů formálním parametrem

Předání parametrů formálním parametrem je podobné jako nepřímé předání parametrů s tím, že pomocí ukazatele je možno určit různé paměťové oblasti, které obsahují potřebné parametry (více ...).

  • Předání parametrů typem BLOCK
  • Předání parametrů typem ANY / POINTER

PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - PROGRAMOVÉ BLOKY - PARAMETRIZACE PODPROGRAMŮ
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.