PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZOBRAZENÍ PROGRAMU - AWL / STL Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

AWL / STL

Charakteristika

Seznam instrukcí je textový zápis programu (AWL - Anweisungsliste / STL - Statement List) a zobrazení programu pro PLC, program je tvořen v mnemotechnických instrukcích CPU, velmi blízkých instrukční sadě mikroprocesoru.

Poznámka
Vzhledem k tomu, že seznam instrukcí je univerzálním seznamem pro dané PLC (podle výrobce) ale vlastní mikroprocesor v CPU může být odlišný mezi jednotlivými typy, nahrává se do PLC předkompilovaný nebo plně kompilovaný kód podle daného typu použitého mikroprocesoru.

Příklad

Příklad pro názornost logické funkce představuje ovládání stykače motoru ze dvou míst 1 a 2, viz obrázek 1. Ovládací místo spínání stykače se volí pevnými propojkami (X1, 2) při instalaci (nebo je řešeno nezakresleným samostatným přepínačem). Ovládání stykače pracuje v režimu prioritního zapnutí (např. kouřový odtahový ventilátor).

Obrázek 1
Elektrické schéma.
Obrázek 2
Schéma připojení signálů k PLC.

Obrázek 2 představuje přiřazení potřebných vstupních a výstupních signálů k PLC. Propojky X1, 2 jsou jsou v programu nahrazeny autonomními příznaky M17.3 a M17.4.

Zápis

Seznam instrukcí je základním způsobem pro realizaci programu, tedy, jedná se o nejnižší úroveň způsobu programování PLC a mimo některých mikrosystémů (např. programovatelní relé) je dostupný u všech PLC. Pomocí seznamu instrukcí je možno použít veškeré instrukce, které jsou v CPU dostupné, u grafických zobrazení může být tato možnost omezena.

Vysvětlivky:
A AND
AN AND NOT
O OR
ON OR NOT
NOT negace
A(
)
určení priority vyhodnocení
pomocí závorek
   
I x.y vstup Byte.bit
M x.y  paměťový příznak
Q x.y výstup
   
Obrázek 3
Příklad zápisu programu pomocí
seznamu instrukcí.
Obrázek 4
Příklad zápisu stejné logické funkce
jako na obrázku 1, ale s použitím
jiného zápisu logických funkcí.

Porovnat s FBS/FBD nebo KOP/LAD.

Závorky

Obrázek 5
Příklad programu s víceúrovňovým
vnořením závorek.

Ve složitějších případech logických funkcí je někdy před konečným vyhodnocením výsledku nutno provést vyhodnocení dílčích logických vazeb, k tomu se stejně jako v matematickém zápisu používají závorky, které určují prioritu vyhodnocení, tedy, nejprve jsou vyhodnoceny obsahy závorek, a teprve potom konečné vyhodnocení dílčích výsledků.

Na obrázku 4 (výše) je příklad, kdy se nejprve vyhodnocují tři logické součty a teprve potom logický součin tří dílčích výsledků.

Vhodným zápisem programu je možno počet závorek eliminovat, což přispívá k přehlednosti programu ale nelze se použití závorek zcela vyhnout, například při použití porovnávání hodnot (limity, v toleranci), užití RS členů, časovačů a pod. Obrázek 5 ukazuje případ složitější struktury a vnoření závorek.

Poznámka:
Číslice ve sloupci vpravo na obrázku 5 vyjadřují úroveň vnoření závorek a nejsou relevantní pro program.

V uvedených příkladech (obrázek 4 a 5) je použita závorka A( - AND, používá se i závorka O( - OR. Každou otevřenou závorku "(" je nutno uzavřít ")". Nevhodné umístění závorek vede k chybným logickým výsledkům, kompilátor nekontroluje správnost umístění, pouze počet otevření a počet uzavření závorek.

Počet vnoření závorek je omezen na hloubku zásobníku pro bitové operace konkrétního CPU, zpravidla 7 (bitů), (8 bit je aktuální výsledek).

Poznámka:
Instrukce NOP 0, tedy prázdná instrukce nemá pro zpracování programu a výsledek žádný význam. Tyto prázdné instrukce jsou ale potřebné pro převod z textového zobrazení na zobrazení grafické. Jedná se o vyplnění řádků nepoužitých parametrů u časovače, kde pouze "rezervují" potřebný prostor pro jejich případné doplnění.

Porovnat s FBS/FBD nebo KOP/LAD.

EN / ENO

Obrázek 6
Řešení signálů EN/ENO instrukcemi
 

Zápis programu v grafickém zobrazení FBS/FBD nebo KOP/LAD disponuje u některých grafických bloků řídícími a stavovými signály EN / ENO (viz jejich popis v kapitolách).

Tyto signály EN/ENO nejsou v zápisu programu pomocí instrukcí přímo dostupné a jejich funkci je nutno realizovat dalšími pomocnými instrukcemi; stavovými bity (OV, BR), podmíněnými skoky (JNB) a závorkováním, tak jak je uvedeno na obrázku 6.

Tyto pomocné instrukce jsou v grafickém zobrazení generovány automaticky.

Porovnat s FBS/FBD nebo KOP/LAD.

 

Konverze

Seznam instrukcí využívají všechna dále uvedená zobrazení s tím, že grafické zobrazení nebo strukturovaný zápis převádějí do instrukční sady.

Při dodržení struktury zápisu a konvencí platných pro jiná zobrazení, je možno zápis instrukcí konvertovat do těchto zobrazení.


PLC-AUTOMATIZACE - PROGRAM - ZOBRAZENÍ PROGRAMU - AWL / STL
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.