HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - PROMĚNNÁ (TAG)
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Proměnná

Charakteristika

Proměnná (Tag) ve většině případů zprostředkovává přenos informace mezi řídícím systémem PLC a visualizačním panelem HMI. V dalších případech pak může být použita pro obecný přenos informace s jiným zařízením, např. čtečka čárového kódu nebo jako pomocná proměnná, která je pouze interní pro použití v panelu. Proměnná může přenášet různé datové typy od jednotlivých bitů přes několika Bytové proměnné až po řetězové proměnné o velikosti stovek Byte. Zvláštním případem je přenos dat receptury, kdy se všechny proměnné receptury přenáší jako datový blok.

Počet proměnných, které je možno celkově definovat závisí na typu panelu, obecně malé panely mají menší možnosti, velké panely naopak.

Ačkoliv proměnná prioritně přenáší nějaký datový obsah, proměnná může mít i podle typu panelu a výrobce možnost přiřazení některých funkcí ovlivňující její hodnotu, zobrazení nebo generující nějakou událost při změně.

Přenos proměnné

Přenos proměnné mezi panelem a řídícím systémem probíhá na základě definice proměnné, kde je určeno s kterým PLC má proměnná vyměňovat data (panel může komunikovat s více PLC ale proměnná může být vázána pouze na jedno PLC), její typ a adresa na straně řídícího systému. Pokud je prostředek vizualizace integrován společně s prostředím pro programování PLC, je možno využít symbolické adresace převzaté ze PLC. Pokud tomu tak není, je potřeba určit fyzickou adresu proměnné v PLC.

Upozornění
Panely jsou z hlediska výměny dat s řídícím systémem v této komunikaci aktivní (analogie k aktivním displejům).

Četnost výměny hodnoty proměnné s PLC probíhá podle toho, jaké má užití, definovanou funkci, na straně panelu ...

Obecné proměnné

Proměnné, které jsou zobrazovány a nebo zadávány na jednotlivých obrazovkách a nemají přiřazenu nějakou zvláštní funkci, jsou mezi panelem a PLC vyměňovány pouze tehdy, jsou-li v daný okamžik zobrazovány na ploše obrazovky, jinými slovy, pouze tehdy, jsou-li potřebné. Tento způsob omezení přenosu obsahu proměnných pouze na potřebnou dobu má ten efekt, že se odlehčí objemu přenosu dat v komunikačním kanále. Četnost výměny hodnoty, její občerstvení stavu, bývá možno nastavit v deklaraci proměnné. Obecně, pokud se nejedná o proměnné u kterých je požadována rychlá reakce (prosté hodnoty technologie), je vhodné nastavit tento časový interval delší.

Proměnné pro ovládání

Pokud se přes proměnnou přenáší výkonný povel, například od tlačítka zapnutí/vypnutí, tipování, je vhodné nastavit časový interval kratší (rychlejší reakce). V těchto případech je vhodné nepřenášet každý bitový povel od tlačítka jako samostatnou proměnnou, ale seskupit více tlačítek do slova a každému tlačítku přiřadit konkrétní bit ve slově. Tímto se sníží počet přenášených proměnných, protože povely všech tlačítek se přenášejí v jedné proměnné.

Archivní proměnné

Archivní proměnné, tedy proměnné, které se ukládají do archivu (datový log průběhu a stavu signálu) a nebo proměnné určené pro vykreslení grafu se přenáší vždy, bez ohledu na to, je-li nebo není-li obrazovka s těmito hodnotami zobrazena. Při volbě intervalu občerstvení hodnoty je nutno vzít v úvahu i to, v jakém intervalu jsou data zapisována do archivu nebo jaký je časový interval vykreslování grafu. V každém případě je nutné, aby občerstvení proměnné bylo několikrát častější, než je četnost zápisu do archivu nebo vynesení do grafu. Případně je možno potřebné proměnné deklarovat podle následujícícho odstavce, dovoluje-li to systém panelu.

Proměnné na vyžádání

Proměnné na vyžádání jsou poměrně specifické, aktualizace jejich stavu proběhne pouze na nějakou událost, požadavek nebo příkaz, tedy jejich stav se neaktualizuje automaticky, ani když jsou na panelu zobrazeny. Příkazem může být vyvolání funkce občerstvení stavu na základě stisknutí tlačítka, nebo vzorkovací událost archivu nebo grafu.

Proměnné pro přenos alarmů, hlášení

Proměnné pro přenos alarmů nebo hlášení by se měly přenášet nezávisle na ostatních proměnných v každém cyklu komunikace. Důvodem je to, že je požadováno okamžité zobrazení informace na displeji, ale i případ, že existuje požadavek alarmní stavy archivovat s požadavkem na časovou posloupnost a následnost v krátkých časových okamžicích (určení první a následní chyby zařízení). Pokud panel toto nastavení nepodporuje, je potřeba nastavit interval aktualizace proměnné obecně kratší.

Pro běžné hlášení poruch, kde není nutné vyhodnocení první a následných chyby, je možno interval aktualizace ponechat delší.


Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Název unikátní symbolický název vytvořený nebo převzatý ze symboliky PLC, použití pro přiřazení ve vizualizaci, ve skriptu.
Spojení určení komunikačního partnera pro výměnu dat (protistrana komunikace) nebo určení proměnné jako lokální (nemá partnera)
Adresa určení fyzické adresy dat komunikačního partnera (absolutní přístup) nebo převzato ze společné symbolické adresace (relativní přístup), adresa může odkazovat na datový blok, periferie I/O, příznaky/merkery a nebo nemusí být neurčeno pro lokální proměnnou
Datový typ datový typ proměnné (Bit, Byte, Word ...)

Nastavení

nastavení se může lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Aktualizace cyklická (automatická) aktualizace nebo aktualizace na vyžádání
Interval nastavení intervalu aktualizace

Rozsah

možnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Horní limit
Dolní limit
nastavení horní přípustné hodnoty pro zadání (vstup do systému) nebo vyvolání akce při překročení hodnoty (výstup na panel), má význam pouze u číselných proměnných, jako limit je možno přiřadit konstantu nebo jinou proměnnou
Výchozí hodnota automatické nastavení hodnoty na zvolenou, pokud přiřazená proměnná leží mimo rozsah limitů
Přepočet hodnoty přepočet hodnoty mezi hodnotou uloženou v řídícím systému (PLC) a zobrazovanou hodnotou na panelu, přepočet může být definován tabulkou (systém panelu vypočítá potřebné koeficienty přepočtu) nebo lineární přepočet podle rovnice přímky YDISP = K × XPLC + Q, přepočet funguje i obráceně při zadávání hodnot XPLC = (YDISP - Q) / K

Specifické

možnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Multiplex lokální proměnná jejíž obsah je určen výběrem hodnoty z tabulky jiných proměnných podle indexu (taktéž proměnná), pracuje pro výstup i vstup dat

Události

možnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Při změně při změně hodnoty aktivuje funkci, případně skript, vhodné pro zadávání dat
Hodnota mimo limit pokud hodnota proměnné je vyšší než horní limit nebo je hodnota nižší než dolní limit aktivuje funkci, případně skript, vhodné pro zadávání i zobrazování dat

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - PROMĚNNÁ (TAG)
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.