HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - DATOVÉ POLE
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Datové pole

Charakteristika

Datové pole (In/Out Field) je objekt pracující s obsahem proměnné (Tag) reprezentované jako číslo nebo text. Z pohledu toku dat, může být pole pouze výstupní (data pouze zobrazuje), kombinované jako vstupně/výstupní (zadání i zobrazení dat) a nebo pouze vstupní (zadaná data se zpětně nezobrazují).

Výstupní pole

Datové pole pro pouze zobrazení hodnoty je v příkladu zobrazeno na obrázku 1. V tomto případě je pro odlišení od pole pro zadávání dat použit plochý styl 2D.

Výstupní datové pole
Obrázek 1
Výstupní datové pole.

Vstupně/výstupní pole

Datové pole pro zadání i zobrazení hodnoty je v příkladu zobrazeno na obrázku 2. V tomto případě je pro odlišení od pouze výstupního pole použit 3D styl.

Vstupně/výstupní datové pole
Obrázek 2
Vstupně/výstupní datové pole.

Obrázek znázorňuje tři předpokládané případy stavu pole. Horní případ představuje pole, které není aktivní a výběr objektu na obrazovce není na tomto poli (použití klávesnice, klávesa TAB). Prostřední případ zobrazuje stav, kdy je výběr objektu na tomto poli a dolní případ zobrazuje stav, kdy je datové pole v režimu editace s kurzorem.

Vstupní pole

Vstupní pole se používá pouze pro zadávání hodnot, hodnota zobrazení v poli je viditelní pouze při zadání. Pokud proměnná, která je k poli přiřazena v řídícím systému změní hodnotu, tato změna se v poli nezobrazí, taktéž se hodnota nezobrazí při vyvolání obrazovky.

Editační mezistav

Při zadávání hodnoty je potřeba pozdržet přenos zadávané hodnoty do proměnné z toho důvodu, že hodnota, která je právě editovaná neodpovídá zamýšlené, skutečné hodnotě, která má být do proměnné zadána. Z tohoto důvodu se při zahájení editace hodnota proměnné zkopíruje do pomocné paměti, ve které se editace bude provádět a zobrazovat uživateli. Teprve po potvrzení zadání, zpravidla tlačítkem ENTER, je hodnota z mezipaměti zkopírována do přiřazené proměnné ke zpracování. Pokud je zadání chybné, je možno tlačítkem ESC (Escape) editaci zrušit a v proměnné zůstane původní hodnota.


Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Název unikátní symbolický název, použití pro přiřazení ve vizualizaci, ve skriptu
 
Proměnná (Tag) určení proměnné, se kterou se má v poli pracovat
 
Režim• výstupní pole pouze zobrazení hodnoty proměnné
• výstupní / vstupní pole  zobrazení a zadání hodnoty proměnné
• vstupní pole pouze zadání hodnoty proměnné
 
Formát zobrazení podle typu proměnné jako číslo (s možností určení počtu zobrazovaných míst, desetinné čárky, znaménka) decimální, další čísla binární, hexadecimální, jako textové pole nebo specielní formáty času, datumu, časového intervalu
 
Vzhled • styl 3D (vmáčknutí) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez rámečku / styl, šířka a barva ohraničení
• pozadí plná barva / průhledný
• písmo font, styl, velikost, barva
• zarovnání vlevo/na střed/vpravo, nahoru/na střed/dolu
 
Umístění • souřadnice poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry objektu
• vrstva určení vrstvy na obrazovce
 
Zabezpečení • ne hodnotu může měnit kdokoliv
• ano hodnotu může měnit pouze osoba s oprávněním
 
Typ • normální zadávané hodnoty a proměnné jsou zobrazovány
• heslo jednotlivé znaky jsou nahrazeny zástupným znakem,
například znakem *

Události

možnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Při aktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, přejde na datové pole
Při deaktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, opustí datové pole
Poznámka: Událost zadání nové hodnoty se vyhodnocuje v události proměnné

Animace

viz animace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - DATOVÉ POLE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.