HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Základní objekty

Charakteristika

Základní objekty pro vizualizaci představují skupinu, která poskytuje minimální nutnou funkčnost pro zobrazování, zadávání a ovládání jako procesu, tak i panelu samotného.

Textové pole

Textová pole (Text Field), jsou potřebným objektem pro zobrazování informace na displeji panelu. Účelem použití textového popisu je sdělit uživateli, co na obrazovce vidí (název obrazovky), přiřadit zobrazovaným hodnotám význam (popis hodnoty) a přiřadit rozměr (kg, ms-1), identifikovat část plochy obrazovky (více...)

Proměnná

Proměnná (Tag) ve většině případů zprostředkovává přenos informace mezi řídícím systémem PLC a vizualizačním panelem HMI. V dalších případech pak může být použita pro obecný přenos informace s jiným zařízením, např. čtečka čárového kódu nebo jako pomocná proměnná, která je pouze interní pro použití v panelu. Proměnná může přenášet (více...)

Datové pole

Datové pole (In/Out Field) je objekt pracující s obsahem proměnné (Tag) reprezentované jako číslo nebo text. Z pohledu toku dat, může být pole pouze výstupní (data pouze zobrazuje), kombinované jako vstupně/výstupní (zadání i zobrazení dat) a nebo pouze vstupní (zadaná data se zpětně nezobrazují). (více...)

Tlačítko

Tlačítko (Button) je objekt na ovládacím panelu, který umožňuje uživateli stiskem vykonat nějakou činnost spojenou s ovládáním stroje nebo ovládáním panelu samotného (více...)


HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.