HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Panely

Panely pro komplexní vizualizaci poskytují velmi široké možnosti pro kvalitní vizualizaci a ovládání, rozhraní mezi strojem a člověkem. Panely se v současné době vyrábějí jako grafické s různým rozlišením a formátem obrazovky (poměrem stran, i když tendence směřuje k širokoúhlým), nejčastěji v barevném provedení LCD s podsvícením. Z hlediska možnosti ovládání jsou koncipovány jako dotykové (touch screen), případně doplněny o konfigurovatelná funkční HW tlačítka, numerickou i znakovou klávesnici (u malých panelů kombinovanou). Pro širší užití mohou být vybaveny různými rozhraními USB, Ethernet, Profinet, Profibus ... s možností připojení např. čtečky čárového kódu, tiskárny, externí klávesnice nebo polohovacího zařízení (myš).

Podstatným rysem těchto panelů je možnost zadávání hodnot, procesních dat, a tím ovládat funkčnost zařízení. Klasickým případem je zadávání jednotlivých číselných hodnot v různých formátech (teplota ohřevu - číslo s desetinou čárkou, počet kusů výroby - číslo bez desetinné čárky, doba chlazení - čas, kód výrobku - textový řetězec atd.). Komfortnějším způsobem zadávání dat jsou tzv. receptury, kdy pod názvem receptury je uložena celá struktura datových hodnot pro konkrétní výrobu. Ve spojení s externími zdroji dat jsou tyto možnosti ještě širší.

Mimo základních očekávaných funkcí, tj. zobrazení hodnoty a její zadání disponují dalšími funkcemi podporující grafické zobrazení. Z hlediska technologie a provozu pak správu poruchových a stavových hlášení (alarmy), receptury (přednastavené parametry), zobrazování grafů průběhu hodnot, archivaci a export dat a událostí, správu přístupových oprávnění na různých úrovních (obsluha, seřizovač, údržba, administrátor), možnost formátování obsahu pro tisk, dálkovou správu a přístupy.

Výhoda použití panelů je v tom, že je k dispozici poměrně široké spektrum jejich velikostí (fyzické rozměry) i různá provedení podle krytí IP, tepelně odolné (širší rozsah provozních teplot), mechanicky odolné, nerezová provedení atd.

Panely se obecně dělí do skupin podle určení použití. Malé v základním provedení jako panely pro stroje a zařízení s nízkým požadavkem na množství zobrazovaných dat, střední pro větší stroje a pracovní stanice až po špičkové panely určené pro výrobní linky a technologické celky.

Jako alternativa k sofistikovaným panelů existuje i možnost tvorby vizualizace na PC. Projekční software a funkce bývají od jednoho výrobce shodné, či velmi podobné jako pro špičkové panely. Výhodou použití aplikace na PC je bezesporu vysoká kapacita pevného disku pro ukládání receptur a archivních dat.

Stejně jako PC, jsou i sofistikované ovládací panely vybaveny operačním systémem a hardwarovými prostředky uzpůsobenými od výrobce pro danou aplikaci.

Obrazovky

Obrazovka (Screen)

Obrazovka (Screen) je základním objektem vizualizace, který se uživateli zobrazuje. Na plochu obrazovky programátor umisťuje požadované objekty, které se uživateli zobrazují za provozu. V praxi existují základní objekty, bez kterých se vizualizace neobejde a rozšířené objekty, které jsou nadstavbou a usnadňují tvorbu vizualizace ve složitějších případech. (více ...)

Struktura obrazovek

Struktura obrazovek je potřebná pro vytvoření přehledného projektu. Zobrazovací panel, jako sofistikované zařízení pro interakci s uživatelem má k dispozici pouze jednu obrazovou plochu na které se informace zobrazují. Vzhledem ke složitosti a velkému počtu možných informací, není zpravidla možno v jeden okamžik zobrazovat veškeré informace (více ...)

Vrstvy obrazovek, pořadí prvků

Vrstvy obrazovek a pořadí prvků jsou nástroje pro určení pořadí viditelnosti objektů na displeji. Graficky orientované panely zpravidla umožňují celý výsledný zobrazovaný obraz rozdělit do více vrstev nad sebou. Uživatel vidí výsledný obraz, kdy mu jsou zobrazovány vrstvy v daném pořadí, kdy objekty v horní vrstvě mohou překrývat objekty ve spodní vrstvě (více ...)

Základní objekty

Základní objekty pro vizualizaci představují skupinu, která poskytuje minimální nutnou funkčnost pro zobrazování, zadávání a ovládání jako procesu, tak i panelu samotného. (více...)

Rozšířené objekty

Rozšířené objekty objekty pro vizualizaci představují skupinu, která poskytuje další (rozšířené) funkce a možnosti pro zobrazování, zadávání a ovládání jako procesu, tak i panelu samotného. Tyto objekty, ve většině případů, vycházejí ze základních objektů a poskytují možnosti, které by jinak bylo nutno specificky vytvářet (více...)

Animace

Animace je doplňující ale nepovinný prostředek vizualizace, který má za úkol zvýraznit nebo upřesnit nějaký stav, situaci. Pro animaci je možno využít prostředky, které poskytuje systém vizualizace (panel podle typu a výrobce) v jednoduchém nebo složitějším provedení. (více...)

Uživatel, oprávnění přístupu

Uživatel (User) je osoba, která ovládá vizualizační panel a jeho prostřednictvím přes řídící systém i technologii. Ovládat stroj nebo měnit parametry, provádět systémové změny a pod. však nemohou všechny osoby, k rozlišení oprávnění poskytují panely systémové prostředky pro řízení přístupu pomocí oprávnění (více ...)

Skript

Skript je pomocný programový nástroj, dostupný zpravidla u větších panelů, jako nástroj pro řešení funkcí a operací, které jsou pro danou vizualizaci specifické a nejsou implementovány ve funkcích poskytovaných výrobcem panelu (více...)

 


HMI-AUTOMATIZACE - PANELY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.