HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - POSUVNÍK
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Posuvník

Charakteristika

Posuvník (Slider) je objekt, který dovoluje měnit hodnotu přiřazené proměnné (Tag) přestavením ovládacího bodu objektu, tzv. hmatníkem.

Funkce

Posuvník pracuje v rozsahu hodnot minimum - maximum, definovaných při tvorbě vizualizace a s výslednou hodnotou, která se přiřazuje do proměnné. Výsledná hodnota se vypočítává ze zadaného rozsahu a polohy ovládacího bodu mezi krajními polohami, viz obrázky 1a, 1b.

Posuvník Posuvník
Obrázek 1a
Unipolární posuvník, hodnota proměnné = 1.
Horizontální a vertikální zobrazení.
Obrázek 1b
Bipolární posuvník, hodnota proměnné = -60,0.
Vertikální zobrazení.

Hodnoty minimum a maximum musí odpovídat rozsahu podle typu řízené proměnné, hodnoty mohou být s opačným i se shodným znaménkem, symetrické nebo nesymetrické vzhledem k nule. Pro správnou funkci musí vždy platit, že hodnota minimum je menší než hodnota maximum.

Příklad posuvníku podle obrázku 1a předpokládá, že výstupem bude hodnota celočíselné nebo reálné proměnné v rozsahu 0 ... 5. U obrázku 1b můžeme předpokládat, výstupem bude hodnota celočíselné nebo reálné proměnné v rozsahu -100,0 ... +100,0.

Citlivost

Krok, respektive velikost změny, při změně polohy ovládacího bodu závisí na:

  • rozměrech objektu, konkrétně možné délce přestavené ovládacího bodu v bodech obrazovky, jejichž počet určuje maximální možné dělení rozsahu
  • typu proměnné, celočíselné nebo reálné

Pokud je rozměr posuvníku ve směru možného pohybu příliš malý v poměru k nastavenému rozsahu, bude citlivost nízká a výstupní hodnota se bude měnit v hrubých krocích.

Pro celočíselnou proměnnou podle obrázku 1a je v rozsahu 0 ... 5 je velikost objektu dostatečná. Pokud bude nastavena mezipoloha, algoritmus panelu se pokusí po přepočtu polohy přiřadit proměnné vypočtenou reálnou hodnotu. Protože je ale proměnná celočíselného typu, dojde k oříznutí nebo zaokrouhlení (podle algoritmu panelu) desetinných míst a výsledek uložen do proměnné. Podle tohoto výsledku bude zpětně korigována poloha ovládacího bodu a tento bude přesunut do polohy odpovídající hodnotě proměnné.

Pokud bychom v případě obrázku 1a použili reálnou proměnnou, bude algoritmus objektu pracovat stejně, pouze nebude provádět oříznutí nebo zaokrouhlení desetinných míst výsledku před uložením do proměnné. Citlivost, respektive přesnost nastavení s ohledem na desetinnou část proměnné bude záviset na fyzickém počtu bodů.

Podle obrázku 1b s rozsahem -100,0 ... +100,0 a reálné proměnné závisí přesnost jejího nastavení na velikosti objektu. Pokud fyzický rozsah polohy ovládacího bodu bude 200 bodů, bude možno nastavit hodnotu pouze v řádu jednotek. Pokud bude počet rozsahu bodů větší, bude možno nastavit i desetiny rozsahu, to ale pro linearitu v celém rozsahu znamená, že fyzický počet bodů rozsahu polohy bude muset být 2000 (což není příliš reálné). Pokud bude fyzický rozsah menší než 200 bodů, bude přesnost horší z důvodu nedostatečného počtu bodů pro výpočet.

Podobná situace by nastala i v případě použití celočíselné proměnné s definovaným velkým rozsahem hodnot v poměru k počtu bodů, například -32768 ... +32767, v takovém případě se nutno uvažovat v tom smyslu, že krok změny proměnné se bude počítat v desítkách, stovkách, případně i tisících. Obecně ve všech případech, kdy není dostačující fyzický počet bodů přestavení aktivního bodu posuvníku.

Upozornění
Posuvník není vhodným objektem pro přesné nastavování hodnoty, protože při velkém rozsahu není možno dosáhnout potřebné přesnosti. Zároveň je nutno ve všech případech připustit chybu obsluhy při manipulaci s posuvníkem jak její dovedností, tak i citlivosti dotykové plochy.

Aplikace

Mimo nastavení hodnoty je možno posuvník využít jako vícepolohový Přepínač (Switch) tehdy, je-li počet fyzických bodů dostatečně velký a při použití celočíselné proměnné, například podle obrázku 1a.

Poznámka
Objekt posuvníku není u některých výrobců panelů podporován vůbec nebo se od jeho použití upouští.


Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a výrobce panelu
Název unikátní symbolický název: použití ve skriptu.
  
Proměnná (Tag) • číselná reprezentuje vypočtenou polohu aktivního bodu posuvníku
 
Režim• pouze výstupní  pouze zobrazení hodnoty proměnné polohou bodu,
ovládací bod není dotykově aktivní
• výstupní / vstupní  zobrazení hodnoty proměnné polohou bodu
a zadání hodnoty proměnné změnou polohy bodu (přetažením)
• pouze vstupní  nemá význam
 
Orientace • posuvník horizontálně / vertikálně
• gradient z leva do prava / z dola nahoru nebo z prava do leva / z hora dolu
 
Rozsah • minimum dolní hranice rozsahu (levý nebo dolní krajní bod podle orientace)
• maximum horní hranice rozsahu (pravý nebo horní bod podle orientace)
 
Vzhled • styl 3D (vmáčknuté) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez obrysu / šířka a barva obrysu
• pozadí plná barva / průhledné
• písmo font, styl, velikost, barva
 
Číselná osa  • viditelnost  osa skryta / zobrazena
• umístění při zobrazení vzhledem k posuvníku nad/pod nebo vlevo/vpravo
• dělení velikost dělení osy, hlavní a pomocné značky
 
Umístění • souřadnice  poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry objektu
• vrstva určení vrstvy na obrazovce
 
Zabezpečení • ne funkci přiřazenou objektu může aktivovat kdokoliv
• ano funkci přiřazenou objektu může aktivovat pouze osoba s oprávněním

Události

detekované události se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a výrobce panelu
Při změně při změně hodnoty proměnné aktivuje funkci, případně skript
Při aktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, přejde na objekt
Při deaktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, opustí objekt

Funkce

funkce se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a výrobce panelu
Ovládání z principu funkce objektu nepravděpodobné
Procesní funkce pro ovládání procesu řízení, nastavení nebo změnu bitu ..., přiřazení nebo změnu hodnoty ...

Animace

viz animace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - POSUVNÍK
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.