HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - SEZNAM OBRÁZKŮ
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Seznam obrázků

Charakteristika

Seznam obrázků (Graphic IO List) je analogií k textovému seznam (List, Combo, Symbol Field) s tím, že obsah není vyjádřen textovou ale grafickou formou. Seznam obrázků obsahuje několik grafických položek (minimálně jednu).

Podle funkce objekt zobrazuje grafické vyjádření, jehož pořadové číslo odpovídá přidružené proměnné (Tag), tedy grafický seznam pracuje jako výstupní. Opakem je situace, kdy je proměnné přiřazena hodnota podle toho, jaký grafický symbol je uživatelem vybrán.

Prostý grafický seznam

Prostý grafický seznam je pouze pomocné pole, uložené v samostatné části projektu, ve kterém jsou definovány obrázky jednotlivých stavů, které chceme zobrazovat, viz příklad tabulka 1.

název seznamuK-VENTIL
obrázekvýchozípořadové číslo
Prostý grafický seznam ano 0
Prostý grafický seznam 1
Prostý grafický seznam 2
Prostý grafický seznam 3
Prostý grafický seznam 4
Tabulka 1
Prostý grafický seznam pro KULOVÝ VENTIL

Prostý grafický seznam podle tabulky 1 je tvořen 4 obrázky vyjadřující například polohu kulového ventilu a jedním výchozím obrázkem bez určení polohy pro případ, že hodnota řídící proměnné je mimo možný stav, například nedefinovaná poloha. Toto je však možné pouze pro případ, kdy je objekt použit jako výstupní, u vstupního objektu je nelogické zadávat nedefinovaný stav.

Konkrétní obrázek se do seznamu vkládá z obrazové databáze projektu, viz obrázek (Picture, Image).

Univerzálnost

Prostý grafický seznam je možno přiřadit libovolnému objektu, který jej podporuje a jeden grafický seznam použít pro více objektů současně. Pokud bude mít každý objekt vlastní řídící proměnnou (Tag), budou objekty na sobě funkčně nezávislé. Příklady prostých grafických seznamů pro univerzální použití viz. tabulka 2a, 2b.

název seznamuCERPADLO
obrázek výchozí pořadové číslo
Prostý grafický seznam ano 0
Prostý grafický seznam 1
Tabulka 2a
Prostý grafický seznam pro ČERPADLO
název seznamu VENTIL
obrázek výchozí pořadové číslo
Prostý grafický seznam ano 0
Prostý grafický seznam 1
Tabulka 2b
Prostý grafický seznam pro VENTIL

Objekt seznam obrázků (Graphic IO List)

Objekt jednoduše zobrazuje jeden obrázek (například podle tabulky 1).

Pokud se jedná o výstupní grafický seznam, viz obrázek 2a, je možno objekt využít například k zobrazení nastavení technologie, kdy je zobrazen obrázek z obecného seznamu, jehož pořadové číslo odpovídá hodnotě proměnné (Tag).

Výstupní Graphic IO List
Obrázek 2a
Výstupní seznam obrázků

Pokud se jedná o vstupně/výstupní grafický seznam, viz obrázek 2b, je proměnné přiřazeno pořadové číslo podle uživatelem vybraného obrázku. Vzhledem k možné (rozměrově větší) velikosti obrázků, nemusí se pro výběr zobrazovat všechny obrázky, ale volba je realizována formou výběru pomocí šipek, které mění jak zobrazovaný obrázek, tak následně i hodnotu proměnné (Tag).

Vstupní Graphic IO List
Obrázek 2b
Vstupně/výstupní seznam obrázků

Poznámka
Konkrétní provedení a možnost výběru se může lišit podle výrobce panelu.

Upozornění
Pokud nemá objekt implementovanou funkci "editačního mezi stavu", bude se hodnota proměnné měnit okamžitě při změně obrazu.

Pokud objekt disponuje funkcí "editačního mezi stavu", na první dotek nebo kliknutí se zobrazí výběrové šipky, obsluha vybere požadované zobrazení, volbu, a tuto potvrdí dotekem nebo kliknutím na střed obrazu. Teprve pak se hodnota podle vybraného obrázku zapíše do proměnné. Obsluha má tedy možnost se vrátit k původní volbě bez toho, aby se provedla nějaká změna v proměnné.


Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Název unikátní symbolický název: použití ve skriptu.
 
Proměnná (Tag) • bool postačí pro práci pouze s dvěma položkami seznamu
• číselná pro dvě a více položek seznamu
 
Zdrojurčení seznam prostého grafického seznamu pro výběr, např. viz tabulka 1
 
Režim• výstupní seznam pouze zobrazení obrázku ze seznamu podle proměnné
• výstupní / vstupní sezn.  zobrazení obrázku podle proměnné / výběr obrázku a nastavení proměnné
• vstupní seznam pouze výběr obrázku a nastavení proměnné (pro praktické použití nevhodné)
 
Počet položek počet zobrazených obrázků v režimu výběru ze seznamu, individuální podle výrobce panelu
 
Vzhled • styl 3D (vmáčknuté) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez obrysu / styl, šířka a barva obrysu
• pozadí plná barva (uplatní se pouze při použití obrázku s průhledností)
 
Umístění • souřadnice poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry objektu
• vrstva určení vrstvy na obrazovce
 
Zabezpečení • ne funkci přiřazenou objektu může aktivovat kdokoliv
• ano funkci přiřazenou objektu může aktivovat pouze osoba s oprávněním

Události

detekované události se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a podpory výrobce panelu
Při aktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, přejde na objekt
Při deaktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, opustí objekt
Při změně pokud se změní vybraná položka a tím i proměnná, nebo naopak

Funkce

funkce se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a podpory výrobce panelu
Ovládání funkce pro obsluhu HMI panelu
Procesní funkce pro ovládání procesu řízení, nastavení nebo změnu bitu ..., přiřazení nebo změnu hodnoty ...

Animace

animace se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a podpory výrobce panelu
Obecná obecná animace
Obrazová Objekt je možno využít k obrazová animaci tak, že hodnotu proměnné (Tag) budeme měnit v intervalu počtu obrázků, kdy každý obrázek odpovídá konkrétnímu stavu zařízení, a tak je možno vyjádřit postupnou změnu polohy. Tento princip je vyjádřen v předchozích případech (tabulka 1, 2a, 2b a obrázek 2a).
Možnosti objektu mohou svádět k vytvoření téměř reálné animace pohybu. K tomuto je potřeba vytvořit dostatečné množství obrázků, dostatečně rychle měnit řídící proměnnou (Tag) a zkrátit interval aktualizace hodnoty proměnné.

Upozornění
Tato realizace obrazové animace zvyšuje nároky na výkon řídícího systému (výpočet), zatěžuje komunikaci mezi řídícím systémem a panelem i samotné prostředky panelu.

Varování
Zobrazování do nekonečna se opakujících animací, například točící se ventilátor, může negativně ovlivnit pozornost a vnímání obsluhy.

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - SEZNAM OBRÁZKŮ
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.