HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - ŘÍZENÍ - PŘÍMÉ
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Přímé řízení maticově-znakových zobrazovačů

Charakteristika

Doslova přímé řízení jednotlivých bodů maticových, znakově orientovaných zobrazovačů z řídícího systému není příliš efektivní. Důvodem je nutnost ovládat velké množství světelných bodů matice (např. 35 pro matici 7x5). Prakticky se maticové zobrazovače vyrábějí v zapojení, které je organizováno do řádků a sloupců se společnými anodami a katodami, prakticky by se pak jednalo o dynamické řízení. Pro přímé řízení pak připadá možnost využití modulů (zobrazovacích sestav), které mají v sobě integrovaný znakový generátor a matici světelných bodů.

Přímé řízení s externím generátorem

Řízení s externím hardwarovým znakovým generátorem pro maticové zobrazovače přináší odlehčení zatížení CPU a dovoluje řízení většího počtu znakových pozic. V takovémto případě CPU generuje na výstupy pouze statický kód znaku, který má být na konkrétní pozici zobrazen. Vzhledem k tomu, že u maticových zobrazovačů se již předpokládá zobrazení alespoň základní znakové sady ASCII tabulky, narůstá s tímto i počet nutných datových signálů pro řízení.

Pro další vysvětlení si nejprve redukujeme celkové zobrazení hardwarového generátoru znaků pro maticové zobrazovače do jednoduššího znázornění, kdy pod označením generátor budeme uvažovat kompletní logiku řízení zobrazovače, viz obrázek 1.

Celkové zapojení maticového zobrazovače Redukované zapojení maticového zobrazovače
Obrázek 1
Celkové (vlevo) a redukované (vpravo) zobrazení maticového zobrazovače.

Příklad zapojení pro 4 pozice maticových, znakově orientovaných je uveden na obrázku 2.

Přímé řízení maticových zobrazovačů s dekodérem.
Obrázek 2
Přímé řízení maticových zobrazovačů.

Při použití desetinné tečky je nutno vzít v úvahu, že se tato zobrazuje jako samostatný znak.

Programová obsluha

Při zpracování v programu je potřeba čísla vyjádřené v binárním tvaru převést, tedy konvertovat na stringový řetězec, kdy funkce zajistí to, že na každé pozici řetězce je vyjádřena jedna číslovka čísla v ASCII kódu, pokud budeme zobrazovat přímo text pak tato převodní funkce potřebná není. Bytová informace je potom přivedena na výstupy systému, které jsou přivedeny na jednotlivé zobrazovače, tj. DATA 0 ... DATA 3.

Doporučení
Při kódování je vhodné v maximální možné míře využívat standardní zavedený kód odpovídající kódu BCD, základní ASCII tabulce nebo rozšíření ASCII tabulce (+ národní prostředí, semigrafika).

Shrnutí

Podmínky:Elektrické přizpůsobení datových a řídících signálů mezi zdrojem řízení a obvody zobrazovače.
Výhody:Zobrazování numerických a znakových symbolů, odlehčení zátěže CPU.
Nevýhody:Velká náročnost na počet propojovacích řídících signálů.
Řízení:Řízení z PLC možné, převážně ve statickém režimu pro zobrazování malého počtu znaků.

Řízení maticových zobrazovačů s větším počtem bodů

Zobrazovače s větším počtem bodů jsou vhodné pro čitelné zobrazování znaků národní abecedy malých/velkých písmen. S nárůstem zobrazovaných bodů mírně narůstá náročnost programové obsluhy ale narůstá nutný počet řídících signálů pro obsluhu matice. Pro porovnání je na obrázku 3 znázorněn zobrazovač 5x7 bodů a 9x12 bodů.

Matice zobrazovače 5x7 a 9x12.
Obrázek 3
Porovnání maticového zobrazovače 5x7 a 9x12 bodů.

Při porovnání velikosti zobrazovačů je zřejmá nutnost rozšíření počtu řádkových signálů z 7 na 12 a počet sloupcových signálů z 5 na 9. Vzhledem k použití externího hardwarového generátoru můře zůstat počet řídících signálů zachován za předpokladu, že externí generátor je vhodně přizpůsoben národnímu prostředí pro zobrazování národních specifických znaků. V tomto případě se ale nevyhneme modifikaci rozšířené ASCII tabulky tak, abychom nemuseli přidávat další řídící (datový) bit.


HMI-AUTOMATIZACE - ŘÍZENÍ - PŘÍMÉ

 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.