HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - GRAFICKÉ OBJEKTY
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Vektorový grafický objekt

Charakteristika

Grafické objekty nejsou sice nutným a nezbytně potřebným objektem pro řízení. Jejich použití však dodává vizualizaci potřebnou přehlednost, srozumitelnost i názornost a přispívá k lepší orientaci operátora na obrazovce.

Jednoduché grafické objekty

Jednoduché grafické objekty bývají předdefinovány v systému jako čára, obdélník, čtverec, trojúhelník, ovál, kružnice, případně je u některých panelů možno vytvořit vlastní, obvodově uzavřený objekt složený z přímých čar. Tyto objekty jsou generovány systémem vizualizace jako vektorové, umožňují nastavení barvy a síly obrysu, barvu výplně nebo průhlednost.

Jednoduché grafické objekty
Obrázek 1
Jednoduché grafické objekty.

Použití těchto objektů je převážně vhodné pro zlepšení orientace na ploše obrazovky, oddělení dvou oblastí plochy obrazovky, vizuelní seskupení dat a údajů atd. Pro toto užití je možno objektům přiřadit sílu linky a barvu ohraničení (obrys) a barvu výplně vnitřní plochy i včetně nastavení průhlednosti. Pro ilustraci jsou na obrázku 2 zobrazeny případy využití jednoduché grafiky.

Použití jednoduché grafiky
Obrázek 2
Použití jednoduché grafiky.

V horní části obrázku 1 je "syrová" obrazovka ovládacího panelu pouze s nejnutnějšími informacemi. Takto provedená obrazovka nepříjemně nutí obsluhu, aby potřebné hodnoty na ploše obrazovky hledala. Dolní obrazovky jsou pak doplněny o jednoduchou grafiku pro monochromatický a barevný displej se zvýrazněním důležitých hodnot technologie.

Dynamizace

Jednoduché grafické objekty jsou převážně statického charakteru, nezobrazují proměnná data, procesní hodnoty. Podle typu panelu a podpory od výrobce panelu je možno i tyto objekty dynamizovat ve smyslu vizuálního zobrazení pomocí proměnných, tagů, nastavovaných v řídícím systému. Více viz dynamizace objektů.

Složitější grafické objekty

Složitější grafické objekty představují případy, že objekt (například) nese informaci o technologii. Může se jednat o jednoduchou ikonu např. motoru, ventilu nebo nebo znázornění části i celé technologie.

Programátor může použít předdefinované grafické objekty z knihovny (pokud je výrobce poskytuje), zpravidla připravené jako vektorové, a nebo si potřebné grafické objekty může vytvořit jako vlastní obrázek (bmp, gif, jpg, png, svg) a tyto importovat do projektu. Rozdíl mezi objekty z knihovny výrobce panelu a uživatelskými objekty je v tom, že objekty z knihovny výrobce mívají připraveny vlastnosti pro jejich dynamizaci (např. změnu barvy podle stavu, grafické vyjádření stavu stop/běh, zavřeno/otevřeno), což u uživatelských je nutno realizovat dodatečně.

Pokud jsou k dispozici knihovny obrázků, bývají tyto vytvořeny vektorovou grafikou. Toto má tu výhodu, že u grafického objektu je možno měnit jeho velikost a obrázek si stále zachovává proporce a vzhled originálu, tedy nedochází k rozostření při zvětšení nebo ztrátě detailu při zmenšení (do určité míry), příklad změny velikosti vektorové grafiky je na obrázku 3.

Změna velikosti
Obrázek 3
Změna velikosti, zachování proporcí.

 

Poznámka
Ačkoliv se výrobci panelů snaží poskytnout co nejširší portfolio předdefinovaných ikon a technologických objektů, nelze se vyhnout případu, kdy je nutno vytvořit vlastní grafický objekt.

 


HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - GRAFICKÉ OBJEKTY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.