HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - TEXTOVÝ SEZNAM
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Textový seznam

Charakteristika

Textový seznam (List, Combo, Symbol Field) je objekt, který obsahuje několik textových položek (minimálně jednu).

Podle funkce objekt zobrazuje nebo zvýrazní položku, jejíž pořadové číslo odpovídá přidružené proměnné (Tag), tedy textový seznam pracuje jako výstupní. Opakem je situace, kdy je proměnné přiřazena hodnota podle toho, jaká položka je uživatelem vybrána.

Prostý seznam

Prostý seznam je pouze pomocné pole, uložené v samostatné části projektu, ve kterém jsou definovány texty jednotlivých položek, viz příklad tabulka 1.

název seznamuODTAH_SPALIN
pořadové číslovýchozízobrazovaný text
0vypnuto
1odsávání
2recyklace
3skrápění
4neutralizace
5anochyba
Tabulka 1
Příklad prostého textového seznamu

Definiční pole by mělo obsahovat volbu výchozí položky, tedy položky, která bude zobrazena v případě, že bude řídící proměnná mimo rozsah velikosti seznamu.

Univerzálnost

Prostý seznam je možno přiřadit libovolnému objektu (Combo, Symbol Field) a jeden seznam použít pro více objektů současně, jinými slovy není vždy nutno pro každý objekt vytvářet samostatný seznam. Pokud bude mít každý objekt vlastní řídící proměnnou (Tag), budou objekty na sobě funkčně nezávislé. Příklady prostých seznamů pro univerzální použití viz. tabulka 2a, 2b.

název seznamuZAP-VYP
pořadové číslovýchozízobrazovaný text
0anoVYPNUTO
1ZAPNUTO
Tabulka 2a
Seznam Zapnuto/Vypnuto
název seznamuANO-NE
pořadové číslovýchozízobrazovaný text
0anoNE
1ANO
Tabulka 2b
Seznam Ano/Ne

Objekt Symbol Field - List

Objekt List jednoduše zobrazuje prostý seznam (například podle tabulky 1), viz, obrázek 1a. Pokud se jedná o výstupní list, je zvýrazněna položka jejíž pořadové číslo odpovídá hodnotě proměnné (Tag). Pokud se jedná o vstupní list, je proměnné přiřazeno pořadové číslo vybrané položky.

Objekt Symbol Field
Obrázek 1a
Víceřádkový objekt Symbol Field

Posuvník a výběrové šipky doplňuje systém automaticky podle celkového počtu položek a zvoleného počtu zobrazených položek v případě, že počet všech položek je větší než počet položek zobrazovaných.

Pro zobrazení pouhého stavu lze Symbol Field redukovat pouze na jeden řádek, na kterém se zobrazuje vybraná položka ze seznamu podle proměnné. Na obrázku 1b je zobrazen příklad použití pro dva motory s použitím univerzálního seznamu podle tabulky 2a.

Objekt Symbol Field
Obrázek 1b
Jednořádkový objekt Symbol Field

Každému objektu Symbol Field, podle obrázku 1b, je přiřazena jiná proměnná, vyjadřující stav motoru 1 nebo 2.

Objekt Symbol Field - Combo

Objekt Combo vychází z předchozího objektu a je určen pro zadávání volby, tedy jako objekt vstupní. Tento objekt je uzpůsoben tak, aby jeho plocha na obrazovce byla minimalizována (uvolní se prostor pro další objekty). V základním stavu se na obrazovce zobrazuje pouze aktivní položka ze seznamu (seznam je sbalen), viz obrázek 2a.

Sbalený objekt Combo
Obrázek 2a
Sbalený objekt Combo

Pro zobrazení všech položek seznamu slouží rozbalovací šipka. Po rozbalení je pod základním polem zobrazen seznam všech položek pro umožnění výběru některé z nich, viz obrázek 2b.

Rozbalená objekt Combo
Obrázek 2b
Rozbalený objekt Combo

Po výběru požadované položky se seznam opět sbalí a zobrazuje se pouze vybraná položka.

Poznámka
Podpora tohoto objektu je u výrobců panelů různá, pro jeho správnou funkčnost je potřeba dynamický přístup zobrazení na plochu obrazovky kombinovaný s dynamickým výběrem dotykové plochy u dotykových panelů. Zároveň je nutno určit polohu seznamu v případě, že je objekt umístěn u dolního okraje obrazovky.

Upozornění
Použití tohoto objektu může způsobit komplikaci nebo nepřesnost v ovládání, protože rozbalený seznam (obrázek 2b) může překrývat jiné, dotykově aktivní plochy na obrazovce ...
1) tlačítko není viditelné v celé ploše, nelze jej použít
2) při nepřesném dotyku na rozbalený seznam (vedle něj) dojde k nežádoucí aktivaci tlačítka

 


Vlastnosti

vlastnosti objektu se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
Název unikátní symbolický název: použití ve skriptu.
 
Proměnná (Tag) • bool postačí pro práci pouze s dvěma položkami seznamu
• číselná pro dvě a více položek seznamu
 
Zdrojseznam položek pro výběr, např. viz tabulka 1
 
Režim• výstupní seznam pouze zobrazení položky seznamu podle proměnné
• výstupní / vstupní seznam  zobrazení položky podle proměnné / výběr položky a nastavení proměnné
• vstupní seznam pouze výběr položky a nastavení proměnné
 
Počet položekpočet zobrazených položek v rozbaleném seznamu
 
Vzhled • styl 3D (vmáčknuté) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez obrysu / styl, šířka a barva obrysu
• pozadí plná barva
• písmo font, styl, velikost, barva
• pozadí výběru barva pozadí vybrané položky
• barva písma výběru barva písma vybrané položky
• zarovnání vlevo/na střed/vpravo, nahoru/na střed/dolu
 
Umístění • souřadnice poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry objektu
• vrstva určení vrstvy na obrazovce
 
Zabezpečení • ne funkci přiřazenou objektu může aktivovat kdokoliv
• ano funkci přiřazenou objektu může aktivovat pouze osoba s oprávněním

Události

události objektu se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a podpory výrobce panelu
Při aktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, přejde na tlačítko
Při deaktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, opustí tlačítko
Při změně pokud se změní vybraná položka a tím i proměnná

Funkce

funkce objektu se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a podpory výrobce panelu
Ovládání funkce pro obsluhu HMI panelu
Procesní funkce pro ovládání procesu řízení, nastavení nebo změnu bitu ..., přiřazení nebo změnu hodnoty ...

Animace

viz animace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - TEXTOVÝ SEZNAM
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.