HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - TLAČÍTKO
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Tlačítko

Charakteristika

Tlačítko (Button) je objekt na ovládacím panelu, který umožňuje uživateli stiskem vykonat nějakou činnost spojenou s ovládáním stroje nebo ovládáním panelu samotného. Na obrázku 1 je uveden příklad panelu s různými kombinacemi umístění ale i užití tlačítek.

Panel vizualizace s tlačítky
Obrázek 1
Panel vizualizace s tlačítky.

Dotyková tlačítka obrazovky (Touch Screen)

Dotyková tlačítka umístěná na ploše obrazovky, viz obrázek 2a, 2b, vyžadují, aby byla obrazovka dotykového typu. Při tvorbě vizualizace se tlačítka umístí na vhodnou pozici a přiřadí se jim odpovídající požadovaná funkce. Tyto tlačítka pak plní funkci pouze na obrazovce, na které jsou zobrazena.

Pokud však používáme pokročilý panel, existuje možnost na specielní obrazovce, resp. specielní vrstvě, vytvořit společná (globální) tlačítka a tato pak přidat na obrazovku. Důležité je, aby se tlačítka speciální vrstvy nepřekrývala s tlačítky konkrétní obrazovky a to tehdy, pokud to není záměrem v celé ploše překrytí tlačítka. V tomto případě překrytí se zpravidla při stisknutí aktivuje to tlačítko, které je zobrazeno.

Technologická tlačítka

Technologická tlačítka, jak napovídá název, jsou určena pro ovládání stavu a provozu technologie. Na obrázku 2a je uveden příklad pro ovládání motoru a ventilu.

Dotyková tlačítka obrazovky
Obrázek 2a
Technologická dotyková tlačítka obrazovky.

Tlačítka umístěná takto na ploše by měla být doplněná vhodným popisem (k čemu náleží) a významem (co stisknutí provede). Jejich umístění je vhodné situovat ke grafickému znázornění objektu, který má být jimi ovládán.

Pro zvýraznění aktivního stavu funkce, stavu technologie, je možno upravit vizualizaci změnou pozadí (plochy) tlačítka, případně změnou zobrazení grafického symbolu, obrázku, vektorové grafiky.

Rozšiřující aplikací tlačítka je jeho použití jako přepínače (Switch).

Ovládací tlačítka

Pokud panel nemá vhodná tlačítka pro ovládání vizualizace, např. přepnutí na jinou obrazovku, je nutno použít tlačítka na ploše k tomuto ovládání. V takovém to případě je vhodné tyto tlačítka seskupit, viz obrázek 2b, např. u dolního okraje obrazovky a graficky je oddělit.

Dotyková tlačítka obrazovky
Obrázek 2b
Ovládací dotyková tlačítka obrazovky.

Popis tlačítka

Ve výše uvedených příkladech je popis tlačítka realizován textem. Pokud to systém panelu dovoluje, je možno tento textový popis nahradit grafickým symbolem, vyjadřující funkci tlačítka.

Přidružená tlačítka

Přidružená tlačítka, viz obrázek 3, jsou umístěna při některém okraji obrazovky (spodní, boční). Jejich funkci bývá možno vytvořit jako globální, tj. u každé obrazovky mají stejnou funkci, nebo je možno vytvořit funkce lokální pro každou obrazovku samostatně, tj. u každé obrazovky bude jejich funkce jiná, případně je i kombinovat.

Přidružená tlačítka obrazovky
Obrázek 3
Přidružená tlačítka obrazovky.

Při použití přidružených tlačítek je potřeba na vhodné pozici zobrazit informaci o funkci, která je konkrétnímu tlačítku přiřazena, v případě podle obrázku 3 je zvolen textový popis (je možno použít i grafický symbol) na pozici v zákrytu s tlačítkem. Na obrázku je zobrazena možnost, že první dvě tlačítka (HL.OBR. a POR.) budou konfigurovány jako globální pro ovládání vizualizace (změna obrazovky) a další jako lokální pro řízení technologie.

Funkční tlačítka

Funkční tlačítka, viz obrázek 4a, nemají přímo určenou funkci a je možno je použít podle potřeby. Jejich umístění závisí na výrobci, mohou být umístěna i jako přidružená k obrazovce. Z hlediska užití se předpokládá, že budou použita jako globální.

Funkční tlačítka
Obrázek 4a
Funkční tlačítka.

Funkční tlačítka je možno použít pro vyvolávání obrazovek, nebo jako globální ovládací tlačítka technologie, ke kterým musí být vždy přístup bez ohledu na zobrazenou obrazovku a pokud to výrobce předpokládá i jako lokální s funkcí podle zobrazené obrazovky.

Pokud jsou tlačítka použita jako globální, je výhodné použít i indikační LED diody, zakomponované v tlačítkách pro zobrazení stavu přiřazené funkce. Popis a význam je nutno uvést v dokumentaci i v případě, že tlačítka je možno vybavit, doplnit, popisem zasunutým pod průhlednou folii na dotykové ploše.

Pokud je možno tlačítka použít jako lokální se změnou funkce podle zobrazené obrazovky, je potřeba na obrazovce přiřadit význam jednotlivých tlačítek, viz obrázek 4b.

Přiřazení funkční tlačítka
Obrázek 4b
Přiřazená funkční tlačítka.

Případné ovládání indikačních LED diod je i v tomto případě možné, je však nutno provádět přepínání podle zobrazené obrazovky, zpravidla pomocným algoritmem v PLC.

Specielní funkční tlačítka

Specielní funkční tlačítka jsou integrovány do rámu panelu stejně jako ostatní tlačítka. Jejich komunikace s řídícím systémem neprobíhá v rámci standardní výměny dat mezi PLC a panelem ale samostatně, jako komunikace decentrální periferie po síti Profibus nebo Profinet. Rozdíl je v rychlosti komunikace, kdy decentrální periferie komunikují rychleji než relativně pomalá výměna dat mezi panelem a PLC.

Upozornění
V tomto případě nelze využít funkce tlačítek, jako tlačítek panelu (např. na obrazovce).

 


Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a výrobce panelu
Název unikátní symbolický název: použití ve skriptu.
  
Mód • text viditelný popisek tlačítka
• grafický symbol  obrázek odpovídající významu a funkci tlačítka
• neviditelné tlačítko není zobrazeno ale je funkční
  
Popis • text text popisu tlačítka
• grafický symbol určení konkrétního obrázku z obrazové databáze projektu
• neviditelný nemá význam
  
Vzhled • styl 3D (vystouplé) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez obrysu / šířka a barva obrysu
• pozadí plná barva / průhledné
• písmo font, styl, velikost, barva
• zarovnání vlevo/na střed/vpravo, nahoru/na střed/dolu
 
Umístění • souřadnice poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry objektu
• vrstva určení vrstvy na obrazovce
 
Zabezpečení • ne funkci přiřazenou tlačítku může aktivovat kdokoliv
• ano funkci přiřazenou tlačítku může aktivovat pouze osoba s oprávněním

Události

detekované události se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a výrobce panelu
Při stisknutí v okamžiku, kdy je tlačítko stisknuto
Při uvolnění v okamžiku, kdy je tlačítko uvolněno
Kliknutí stav tlačítka projde stavem stisknutí a uvolnění
Při aktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, přejde na tlačítko
Při deaktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, opustí tlačítko
Při změně pokud objekt změní (zobrazovaný) stav

Funkce

funkce se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a výrobce panelu
Ovládání funkce pro obsluhu HMI panelu, přepínání obrazovek, systémové funkce panelu ...
Procesní funkce pro ovládání procesu řízení, nastavení nebo změnu bitu ..., přiřazení nebo změnu hodnoty ...

Animace

viz animace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ZÁKLADNÍ OBJEKTY - TLAČÍTKO
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.