HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE - BARVA
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Animace barvy

Charakteristika

Animace změnou barvy má za úkol zvýraznit nebo upřesnit nějaký stav, situaci. Animace barvou představuje využití prostředků, které poskytují objekty konkrétního panelu. Nejedná se o animaci ve smyslu znázornění pohybu, ale o animaci zvýrazňující stav změnou barvy objektu.

Vazba na limity proměnné

Pokud panel pracuje s proměnnými (Tag) a tyto mají ve vlastnostech možnost nastavení horního a dolního limitu může být toto nastavení využito k jednoduché animaci spočívající v tom, že objekt na obrazovce na toto reaguje změnou barvy, např. změnou pozadí.

Typickým případem může být datové pole (In/Out Field) nebo sloupcový graf (Bar), kdy se změní barva pozadí v případě, že je hodnota mimo povolené limity, případ je uveden na obrázku 1a, b, c.

Animace s limity
Obrázek 1a Obrázek 1b Obrázek 1c
Animace s vazbou na limity proměnné.

Pro konkrétní případ podle obrázku 1a, b, c máme proměnnou, zobrazenou v datovém poli nebo indikovanou ve sloupcovém grafu, zobrazující například naplnění zásobníku, kde je požadována technologická hodnota 300 m3, dolní limit má hodnotu 50 m3 a horní limit 310 m3. Tyto hodnoty jsou zároveň použity (přiřazeny) jako dolní a horní limit proměnné, zobrazující skutečnou hodnotu naplnění. Ve vlastnostech zobrazovaného objektu potom postačí přiřadit vhodné barvy pozadí, konkrétně bílou jako základní barvu pozadí objektu, žlutou pro dolní limit a červenou pro limit horní.

Upozornění
Nastavení limitů je vázáno ke konkrétní proměnné, globální pro všechny místa jejího užití. Nastavená barvy pozadí je vázáno poze na konkrétní objekt a jeho vlastnosti, kde je proměnná zobrazena.

Pokud bychom chtěli měnit hodnoty limitů a tím i animaci, je možno při deklaraci proměnné zadat jako limity taktéž proměnné a tyto vhodně nastavit.

Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
horní limit barva pozadí, pokud je hodnota vyšší než horní limit
dolní limit barva pozadí, pokud je hodnota menší než dolní limit

Vazba na hodnotu proměnné

Animace na hodnotu proměnné představuje případ, že proměnná, která řídí animaci nemusí být procesní hodnotou, kterou objekt znázorňuje, ale může se jednat o zcela nezávislou proměnnou. Využití procesní hodoty pro animaci není ale vyloučeno, vždy podle konkrétní aplikace.

Animace dvou stavů

Jednoduchou animací podle obrázku 2a a 2b je animace textového pole (Text Field) (indikace PORUCHA) a tlačítka (Button) pro nulování poruchy. Pro tuto animaci postačí bitová proměnná. Význam animace je zřejmý, pokud bit=0, pak je zobrazení "zašedlé" (obrázek 2a) není indikována žádná porucha a není potřeba její nulování, pokud je bit=1, pak zobrazení "výrazné" (obrázek 2b) je potřeba poruchu odstranit a následně nulovat.

Jednoduchá animace
Obrázek 2a Obrázek 2b

Vlastní animace se nastaví ve vlastnostech objektu, kdy se proměnné přiřadí barvy popředí a pozadí odpovídající stavu proměnné log.0 a log.1.

Podobným způsobem je možno pracovat s obrázky. Podmínkou je, aby obrázek měl průhledné pozadí (podporuje například formát png, gif) a tuto vlastnost podporoval i systém zobrazování na panelu. Obrázek umístíme do střední vrstvy a do nižší vrstvy umístíme vektorový grafický objekt z knihovny panelu (kruh, obdélník), výsledný efekt je uveden na obrázku 3a a 3b.

Jednoduchá animace pozadí
Obrázek 3a Obrázek 3b

Animace zobrazení podle obrázku 3a a 3b se provádí pouze u kruhu, kdy se ve vlastnostech objektu přiřadí barva pozadí (výplně) odpovídající stavu proměnné log.0 a log.1.

Animace více stavů

Pokud konkrétní objekt, který zobrazuje proměnnou (Tag) poskytuje vlastní porovnání hodnoty proměnné, je možno přiřadit hodnotě proměnné barevnou škálu jak pro barvu pozadí, tak i pro barvu popření (text), viz obrázek 4a-e. Typickým případem použití je datové pole (In/Out Field), sloupcový graf (Bar), ale i textové pole (Text Field), tlačítko (Button) a vektorový grafický objekt, kdy lze vyjádřit více stavů.

U procesních hodnot se obecně jedná o vyjádření prvního a druhého minima/maxima. Pro tento případ je nutno zadat dvě proměnné. Jedna proměnná je ta, která je zobrazována jako procesní, druhá druhá proměnná je ta, která je použita pro animaci. V tomto případě se jedná a stejnou proměnnou ale není to vhodné z důvodu popsaného dále.

U ostatních případů pak postačí jedna proměnná, která řídí animaci.

Vazba na hodnotu proměnné
Obrázek 4a Obrázek 4b Obrázek 4c Obrázek 4d Obrázek 4e
Animace s vazbou na hodnotu proměnné.

Barvy pro animaci jsou přiřazeny podle následující tabulky 1.

rozsah hodnot 0 ... 50 51 ... 250 251 ... 304 305 ... 310 311 ... 999
objekt DATOVÉ POLE
barva pozadí tm. modrá sv. modrá zelená oranžová červená
barva textu bílá černá černá černá žlutá
objekt SLOUPCOVÝ GRAF
barva pozadí tmavě šedá
barva popření tm. modrá sv. modrá zelená oranžová červená

Tabulka 1
Přiřazení barev.

Uvedený příklad s použitím stejné proměnné pro zobrazení technologické hodnoty i pro animaci je vhodný pro případy, kdy je zadaná hodnota, respektive její interval konstantní (nemění se), zásobník má konečný objem. V případě, že by se požadovaná hodnota měnila, např. požadovaný tlak v zásobníku, teplota, nebude toto řešení pracovat správně, protože hodnoty tabulky přiřazení barvy se zadávají jako konstantní.

Možným řešením je proměnnou použitou pro animaci vést jako samostatnou a relativní k procesní hodnotě a provádět její přepočet v závislosti na procesní hodnotě tak, aby její hodnota ve výsledku odpovídala hodnotám definovaným v tabulce barev pro animaci.

Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a podpory výrobce panelu
pozadí • bool
• číslo
pro zobrazení pouze dvou barev
pro zobrazení více barev v určením intervalu
popředí • bool
• číslo
pro zobrazení pouze dvou barev
pro zobrazení více barev v určením intervalu

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ANIMACE - BARVA
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.