HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - ŘÍZENÍ
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Řízení displejů

Charakteristika

Řízení displejů představuje spojený algoritmus mezi generováním znaku a jeho umístěním na požadovanou pozici zobrazovacího prvku. U grafických zobrazovačů pak i vykreslení grafického symbolu na požadované pozici.

Vývoj prostředků vizualizace (stejně jako vývoj výpočetní techniky) byl omezen nebo svázán s aktuálně dostupnými technologiemi. Tedy, prostředky vizualizace, které jsou zde taktéž uvedeny, mohou působit jako archaické vykopávky, ale je nutno si uvědomit, že vývoj jde od věcí jednoduchých k těm složitějším a dokonalým (otázkou je, co bude složité a dokonalé již v příštím desetiletí).

Zobrazování znaků

Zobrazování znaků představuje dílčí metodu nebo princip používaný od prvních prostředků vizualizace. Z počátku se jednalo o zobrazování minimálního počtu znaků, konkrétně číslic a to z hlediska dostupných technologií i v jednoduchém provedení i s ohledem na jejich řízení. (více ...)

ASCII tabulka

ASCII tabulka je tabulka kódů, která vytváří standard pro znaky anglické abecedy (dáno historickým vývojem výpočetní techniky) a další znaky používané v informatice. Z hlediska používání se jedná znakovou sadu, která byla všeobecně akceptována ve výpočetní technice, řízení, programování. (více ...)

Generátor znaků

Generátor znaků, znakový dekodér, je technický prostředek, který provádí dekódování informace uložené v binárním tvaru a převádí ji na grafickou informaci. Generátor znaků je možno realizovat jako softwarový (též programový) nebo hardwarový podle konkrétní aplikace a použití.

Princip řízení zobrazovačů

Princip řízení segmentových nebo znakových maticových zobrazovačů je vcelku jednoduchý, protože počet indikačních (svítících) ploch je redukován na minimální možnou míru. U maticových, graficky orientovaných zobrazovačů je řízení složitější a vyžaduje specifické ovládání a řazení zobrazování jednotlivých bodů v matici. (více ...)

Spotřeba, jas, barvy

Spotřeba energie není zanedbatelným ukazatelem, zejména u LED zobrazovačů. S narůstajícím počtem zobrazovacích segmentů narůstá i spotřeba energie, u barevných zobrazovačů dvoj-, troj-, i čtyřnásobně podle konstrukce světelných bodů. Tento faktor je možno v některých případech ovlivnit snížením svítivosti jednotlivých bodů ale není to vždy vyhovující řešení. (více ...)

Přímé řízení segmentových zobrazovačů

Přímé řízení segmentů zobrazovačů přímo z řídícího systému je pro systém náročnější, jak programově tak s ohledem na počet nutných signálů, ale je do jisté míry variabilnější z hlediska možnosti vytvoření vlastního zobrazení znaku. Taktéž lze pro zjednodušení programu použit i vhodný hardwarový znakový dekodér, který má znaky pevně předdefinované a je i úspornější na počet řídících signálů. (více ...)

Multiplexové řízení segmentových zobrazovačů

Multiplexové řízení je vhodné pro aplikace, kde je potřeba zobrazovat více znaků (např. delší, přesnější číslo, text hlášení a pod.) narůstá u přímého řízení počet vodičů, které je nutno použít k přenosu dat směrem k jednotlivým zobrazovačům. Řešením pro tuto situaci je použití společné sběrnice pro přenos dat a tyto data multiplexovat. (více ...)

Dynamické řízení segmentových zobrazovačů

Dynamické řízení segmentových zobrazovačů je použitelné pro aplikace, kde si vystačíme se zobrazováním několika málo znaků v řádku. Z hlediska počtu komponent je dynamické řízení úspornější ale je náročnější na přesné časové řízení. (více ...)

Přímé řízení maticových, znakových zobrazovačů

Pro přímé řízení připadá možnost využití modulů (zobrazovacích sestav), které mají v sobě integrovaný znakový generátor a matici světelných bodů. (více ...)

Multiplexové řízení maticově-znakových zobrazovačů

Multiplexové řízení je vhodné pro aplikace, kde je potřeba zobrazovat více znaků narůstá u přímého řízení maticových zobrazovačů s dekodérem počet vodičů, které je nutno použít k přenosu dat směrem k jednotlivým zobrazovačům. Řešením pro tuto situaci je použití společné sběrnice pro přenos dat a tyto data multiplexovat. (více ...)

Dynamické řízení maticově-znakových zobrazovačů

Dynamické řízení jednotlivých bodů maticových, znakově orientovaných zobrazovačů z řídícího systému je pro systém náročné, jak programově tak s ohledem na počet nutných signálů, kdy pro jeden světelný bod potřebujeme ovládat 2 signály (dáno zapojením matice zobrazovače). Teoreticky je toto řízení s použitím PLC možné. (více ...)

Princip řízení grafických displejů

Grafické displeje, již podle názvu, poskytují možnost zobrazování informace v lepším podání, než displeje využívající segmentové zobrazovače nebo i maticové zobrazovače. Využití grafických displejů je univerzálnější, mohou zobrazovat jak strohé textové informace, organizované do řádků a sloupců, jedním typem písma (např. rastrové/bitmapové písmo), tak i zobrazovat křivky, tvořící výsledný obraz písma různé velikosti a stylu (vektorové písmo) a další objekty. (více ...)

 


HMI-AUTOMATIZACE - ŘÍZENÍ

 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.