HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - PŘEPÍNAČ
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Přepínač

Charakteristika

Přepínač (Switch) je objekt, který je odvozen od tlačítka (Button) a na rozdíl od něj poskytuje trvalou vizuální informaci o stavu aktivní/neaktivní (zapnuto/vypnuto).

Dvoustavový přepínač (Touch Screen)

Tato část se týká výhradně přepínačů realizovaných na dotykové obrazovce. Objekt přepínače je uzpůsoben k tomu, aby byl vizuálně odlišen stav, kdy je přepínač v jedné nebo druhé poloze. Z hlediska zobrazení polohy bývá k dispozici několik provedení, základní provedení viz obrázek 1.

Základní přepínač
Obrázek 1
Základní předdefinovaný přepínač.

Obrázek 1 zobrazuje typický příklad přepínače, kdy je stav přímo zobrazen polohou, výrobcem definovanou grafickou prezentací objektu a doplněnou uživatelky definovaným textovým popisem, pro každý stav samostatně. Výhodou je, že objekt poskytuje jednoznačnou indikaci stavu i na monochromatických displejích, nevýhodou může být velikost objektu pro zajištění potřebné velikosti dotykové plochy.

Druhou možností je zobrazení přepínače jako dvoustavového tlačítka viz obrázek 2.

Textový přepínač
Obrázek 2
Dvoustavový tlačítkový přepínač.

Přepínač, podle obrázku 2, zobrazuje stavy tak, že je dotyková plocha přepínače v neaktivním stavu vystouplá a v aktivním stavu promáčknutá. Oba stavy jsou zobrazovány podle definice výrobce, ale pro každý stav je možno uživatelsky definovat textový popis pro oba stavy. Výhodou pro toto zobrazení může být to, že plocha zobrazení na obrazovce je malá, pouze velikosti jednoduchého tlačítka. Nevýhodou naopak je, že rozdíl stavu bez dodatečné animace barvy pozadí plochy tlačítka nemusí být dostatečně výrazný.

Alternativou k předchozím možnostem je uživatelsky definované zobrazení, pomocí grafické prezentace, viz obrázek 3.

Grafický přepínač
Obrázek 3
Uživatelský grafický přepínač.

Obrázek 3 představuje variantu přepínače, kdy je jeho vizuální podání plně realizováno při návrhu projektu, kdy je nutno předem připravit dva Obrázky (Picture, Image), jeden pro neaktivní stav a jeden pro stav aktivní. Funkce je stejná jako v předchozích případech. Nevýhodou je pracnější příprava, výhodou je, že zobrazení lépe vystihuje funkci přepínače, např. volby analogového signálu zpětné vazby.

Poznámka
Přepínač neprovádí vlastní přenos hodnoty, ale pouze určuje, která hodnota má být vybrána.

Upozornění
Na rozdíl od prostého tlačítka vyžaduje přepínač stavovou proměnnou, která řídí zobrazení stavu přepínače.

Vícestavový přepínač (Touch Screen)

Konkrétní použití objektu tlačítka nebo jednoduchého přepínače je potřeba zvážit podle celkové požadované funkce vícepolohového přepínače.

Vícestavový přepínač je možno realizovat pomocí několika seskupených přepínačů (obrázek 2) a požadovanou funkci vytvořit jejich kombinací (funkci lze zpravidla vytvořit událostními přímo v panelu bez nutnosti podpory v řídícím systému), ilustrativně na obrázku 4a.

Vícestavový přepínač
Obrázek 4a
Vícestavový přepínač - objekt přepínač.

Pro realizaci vícestavového přepínače s použitím objektu přepínač použijeme pouze událost "změna na aktivní stav" pro přiřazení hodnoty proměnné, událost "změna na neaktivní stav" nebude použita.

Pro realizaci vícestavového přepínače je možno využít i několika seskupených tlačítek (Button), podle obrázku 4b.

Vícestavový přepínač
Obrázek 4b
Vícestavový přepínač - objekt tlačítko.

Realizace podle obrázku 4b je podobná jako v předchozím případě, pouze použijeme událost "při stisknutí" pro přiřazení hodnoty proměnné. Pro zpětnou vizualizaci volby je při použití prostých tlačítek vhodné využít možností animace a u aktivní předvolby změnit barvu pozadí tlačítka.

Alternativou k těmto případům je i možnost použití objektu posuvník (Slider).


Vlastnosti

vlastnosti se mohou lišit podle typu panelu a výrobce panelu
Název unikátní symbolický název: použití ve skriptu.
  
Proměnná (Tag) • bool postačující standardní proměnná (log.0 pro neaktivní a log.1 pro aktivní stav)
• číselná definovaná hodnota odpovídající aktivnímu stavu
  
Mód • standard standardní grafické provedení s uživatelským popisem
• tlačítko styl tlačítka s uživatelským popisem
• grafický uživatelské grafické zobrazení stavu
  
Popis • standard text pro aktivní / neaktivní stav
• tlačítko text pro aktivní / neaktivní stav
• grafický určení konkrétního obrázku z obrazové databáze projektu pro aktivní / neaktivní stav
 
Vzhled • styl 3D (vystouplé) / 2D (ploché)
• obrys 2D bez obrysu / šířka a barva obrysu
• pozadí plná barva / průhledné
• písmo font, styl, velikost, barva
• zarovnání vlevo/na střed/vpravo, nahoru/na střed/dolu
 
Umístění • souřadnice  poloha X, Y v bodech obrazovky
• velikost rozměry objektu
• vrstva určení vrstvy na obrazovce
 
Zabezpečení • ne funkci přiřazenou objektu může aktivovat kdokoliv
• ano funkci přiřazenou objektu může aktivovat pouze osoba s oprávněním

Události

detekované události se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a výrobce panelu
Při změně při změně hodnoty proměnné aktivuje funkci, případně skript
Změna na aktivní v okamžiku, kdy přejde stav objektu na aktivní (zapnuto)
Změna na neaktivní  v okamžiku, kdy přejde stav objektu na neaktivní (vypnuto)
Při aktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, přejde na objekt
Při deaktivaci pokud výběr objektu na obrazovce pomocí klávesnice, tlačítka tabulátoru, opustí objekt

Funkce

funkce se mohou lišit podle typu panelu, typu touch screen a výrobce panelu
Ovládání funkce pro obsluhu HMI panelu, přepínání obrazovek, systémové funkce panelu
(z principu funkce objektu méně pravděpodobné ale ne nemožné)
Procesní funkce pro ovládání procesu řízení, nastavení nebo změnu bitu ..., přiřazení nebo změnu hodnoty ...

Animace

viz animace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - ROZŠÍŘENÉ OBJEKTY - PŘEPÍNAČ
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.